FSMVÜ Arapça Hazırlık Birimi Yönergesi


Senato Karar Tarihi: 05.04.2018                                                Senato Karar Sayısı: 2018-132/03


T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ HAZIRLIK BİRİMİ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen İslami İlimler Fakültesi Arapça hazırlık birimi eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde İslami İlimler Fakültesi’nde uygulanan Arapça hazırlık birimi eğitim ve öğretimi ile sınav ve değerlendirmelerine, öğrenci kabulüne, programı tamamlama koşullarına ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı kanunun maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu Yönergede geçen;
a) AMUS: İslami İlimler Fakültesi Arapça Muafiyet Sınavı’nı
b) Bölüm: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nü
c) CEFR: Avrupa Dil Standartları Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages)’ni, ç) SBS: İslami İlimler Fakültesi Arapça Seviye Belirleme Sınavı’nı
d) İSMAYS: İslami İlimler Fakültesi Arapça Yeterlik Sınavı’nı
e) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni
f) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nu,
g) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni
h) Fakülte: Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
ı) Birim: Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Birimi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Birimi Eğitimine İlişkin Esaslar

Eğitimin Amacı
MADDE 5 –
(1) Arapça hazırlık eğitiminin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Arapça eğitim-öğretim yapan bölümler için Arapça eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esaslara göre öğrenci yetiştirmektir.
(2) Arapça hazırlık eğitiminin amacı, 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrencilere, aldıkları yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde duyduğunu ve okuduğunu anlayabilmelerini ve kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla CEFR B2 düzeyi için tanımlanan ve öngörülen dil yeterliliğini
ve Üniversitenin hedefleri doğrultusunda öğrencilerin lisans programlarını takip edebilmeleri için gerekli olan dil becerilerini kazandırmaktır.

Arapça Hazırlık Birimine Öğrenci Kabulü
MADDE 6 – (1) İslami İlimler Fakültesi lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, SBS veya AMUS’tan başarısız olmaları ya da bu sınavlara girmemeleri durumunda zorunlu Arapça hazırlık birimi programına kabul edilirler.
(2) Arapça hazırlık birimi programındaki derslere misafir, özel öğrenci ya da dinleyici kabul edilmez.
(3) Zorunlu hazırlık eğitimi uygulanan programlara dikey geçiş veya yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler, hazırlık eğitiminde, merkezi sınav ile Üniversiteye yerleşen öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

Seviye Belirleme Sınavı ve Yeterlik Sınavları
MADDE 7 – (1) Güz veya bahar dönemi sonunda yapılan İSMAYS’ye girebilmek için öğrencinin en az CEFR B1 düzeyini başarıyla tamamlaması ve devam şartlarını yerine getirmesi gerekir.
a) İSMAYS sınavları CEFR B2 düzeyinde uygulanır.
b) İSMAYS’den toplam 70 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.
(2) Birim tarafından yürütülen sınavların tarih, saat ve yerleri, İslami İlimler Fakültesi internet sayfasından duyurulur. Öğrenciler, sınavlar hakkındaki tüm ayrıntıları internet sayfası üzerinden takip etmekle yükümlüdürler.

Arapça Hazırlık Birimi Programından Muafiyet
MADDE 8 – (1) Akademik yıl başında düzenlenen AMUS’tan başarılı olan öğrenciler, zorunlu Arapça hazırlık birimi programından muaf tutulurlar.
(2) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, aşağıda belirtilen dış yeterlik yoluyla Arapça hazırlık birimi programından muaf tutulabilirler.
a) Ortaöğretimini, öğretim dili Arapça olan bir eğitim kurumunda son üç yılda tamamlayan öğrenciler, durumlarını gösteren belgelerini ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda Arapça hazırlık birimi programından muaf tutulurlar.
b) Kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla, YÖK ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası Arapça sınavlarının birinden, Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, sınav sonuç belgelerini ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda Arapça hazırlık birimi programından muaf tutulurlar.
c) Daha önce Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası bir üniversitede Arapça hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve Arapça yeterlik sınavından geçer not almış olan öğrenciler, üzerinden iki yıl geçmemek koşuluyla başarılı olduklarını gösteren belge veya belgeleri ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda Arapça hazırlık birimi programından muaf tutulurlar.
ç) Fakülte’nin Arapça Hazırlık Birimi, farklı bir üniversiteden alınmış Arapça yeterlik sertifikası ya da denkliği olan sınav sonucunun ibraz edilmesi durumunda, sonuçların güvenirliği ve eşdeğerliği hususunda araştırma yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçebilir. İbraz edilen sonucun, güvenirlilik ve eş değerlilik şartlarını karşılamaması halinde öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyebilir.

Sınavlarda Kimlik Belirlemesi
MADDE 9 – (1) Birimin uyguladığı sınavlara girebilmek için öğrencilerin Üniversiteye ait öğrenci kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
(2) Bu belgeleri yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmazlar, telafi sınavına giremezler ve sınavdan başarısız sayılırlar.

Öğretim Süresi ve Sistemi
MADDE 10 – (1) Arapça hazırlık birimi programında kur sistemi uygulanır.
a) Her kur 7 ile 9 hafta arası sürer.
b) Her kurda haftada 30 saat ders verilir.
c) Kurların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kur içi ve kur bitirme sınavlarının tarihleri Fakülte’nin akademik takviminde belirtilir.
ç) Gereken hallerde, kur başlama-bitiş ve sınav tarihlerinde değişiklikler yapılabilir. Bu hususta yetkili makam Fakülte’dir.

Devam Zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Arapça hazırlık birimi programında öğrenciler, kur ve yıl bazında fiziki ve uzaktan derslerin %85’ine devam etmek zorundadır.
(2) Bahar yarıyılı sonunda düzenlenen İSMAYS’ye girebilmek için öğrencilerin yıl bazındaki devam şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Yıl bazında devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bir sonraki akademik yıl başında düzenlenen İSMAYS’ye girebilirler.
(3) Kur içerisinde devam şartını yerine getirmeyen bir öğrenci, kur bitirme sınavına giremez ve bir sonraki kurda aynı seviyeyi tekrar eder.
(4) İzinli sayılma halleri:
a) Üniversiteyi temsilen sosyal ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler, faaliyetlere katıldıkları günlerde,
b) Sağlık sebeplerinden ötürü heyet raporu ya da hastanede yatış belgelerini ibraz eden öğrenciler ilgili raporlarında belirtilen tarihlerde,
c) Birinci dereceden akrabalarını kaybeden öğrenciler, bu durumu belgelendirmeleri koşuluyla en fazla 5 gün izinli sayılırlar.
ç) Diğer hallerde mazeretin kabul edilip edilmemesi Fakülte Yönetimi’nin kararına bağlıdır.
(5) Öğrenciler on birinci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen mazeretlerine dair belgeleri, ilgili dilekçe ile birlikte üç iş günü içerisinde Fakülte sekreterliğine teslim etmek zorundadır.

Başarı Durumu ve Değerlendirme
MADDE 12 – (1) Bir kurun not ortalamasını öğrencilerin girdiği sınavlar, yaptığı ödevler ve öğretim elemanlarının değerlendirmeleri belirler.
a) Kur ölçme ve değerlendirmesinde; ara sınav, portfolyolar, projeler, küçük sınavlar, kur bitirme sınavı, çevrimiçi ödevler ve öğretim görevlisi değerlendirmeleri etkilidir. Söz konusu faktörlerin kur içi değerlendirmeye etki oranları Fakülte Yönetimi tarafından belirlenir.
b) Öğrencilerin her kuru başarıyla tamamlayabilmeleri için kur not ortalamasının en az 70 olması gerekir.
c) Bir kurdan başarısız olan bir öğrenci bir sonraki kurda başarısız olduğu seviyeyi tekrar eder.
(2) İSMAYS’den başarılı olan veya Arapça hazırlık birimi programında CEFR B2 seviyesini başarıyla tamamlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları lisans programına başlayabilirler.
a) İSMAYS’den başarılı olan öğrencilerin Arapça hazırlık başarı notu İSMAYS’den aldıkları puan, CEFR B2 seviyesini tamamlayan öğrencilerin başarı notu ise CEFR B2 seviyesinde öğrenim gördükleri kurun not ortalamasıdır.
b) Güz veya bahar dönemi sona ermeden Arapça hazırlık programında CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler dönem sona erene kadar Arapça eğitimlerine bir sonraki kurda CEFR B2+ seviyesinde devam ederler. Söz konusu öğrenciler için CEFR B2+ seviyesinde eğitim alacakları kurda devam veya başarı şartı aranmaz. Bu öğrencilerin muafiyet işlemleri, CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamladıkları dönemin sonunda gerçekleştirilir.
(3) Arapça hazırlık birimi programında yapılan sınavların içeriği ve uygulanmasına yönelik her türlü husus Fakülte Yönetimi tarafından düzenlenir.
a) Fakülte Yönetimi, ölçme ve değerlendirme sisteminde kurlara ve seviyelere göre farklı uygulamalar yapabilir, farklı etki oranları ile farklı sınav türleri uygulama hakkına sahiptir.
b) Fakülte Yönetimi, kur içinde uygulanan sınav ve ödevlere kur başarı durumunu etkileyebilecek alt puan sınırı ya da ölçütler koyabilir. Öğrencilerin belirlenen ölçütlerin altında puan alması durumunda kur değerlendirme sonucu değişiklik gösterebilir.
c) Fakülte Yönetimi, öğrencilere ön bilgilendirme yapmaksızın küçük sınavlar yapabilir.
ç) Sınavlar ile ilgili uygulama usul ve esasları Fakülte’nin internet sayfasında duyurulur.

Mazeret Sınavları
MADDE 13 –
(1) Sağlık sebeplerinden ötürü ara sınav veya kur bitirme sınavına katılamayan öğrencilerin üç iş günü içerisinde sağlık raporları ve dilekçeleri ile birlikte Birim Yöneticisi’ne başvurmaları gerekmektedir.
(2) SBS, İSMAYS ve küçük sınavlara girilmemesi durumunda hiçbir mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı uygulanmaz.
(3) Mazeret sınavının içeriği ve soru tipleri, telafisi yapılan sınavla aynı olmak zorunda değildir.
(4) Mazeret sınavlarının tarihleri Fakülte’nin internet sitesinden duyurulur.

Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 14 –
(1) Sınavlarda maddi hata yapıldığını düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının duyurulmasını izleyen üç iş günü içerisinde ilgili dilekçe ile Birim Yöneticisi’ne başvurur.
(2) İtirazlar Birim Yöneticisi’nin belirleyeceği bir kurul tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.
(3) Herhangi bir mazeretten ötürü telafisi yapılan sınavların sonuçlarına itiraz kabul edilmez.

Arapça Hazırlık Birimi Programında Başarısızlık Durumu
MADDE 15 –
(1) Zorunlu Arapça hazırlık birimi programına kayıtlı oldukları yıl içerisinde düzenlenen İSMAYS sınavlarının herhangi birinden başarı sağlayamayan veya Arapça hazırlık birimi programında CEFR B2 düzeyini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda Arapça hazırlık birimi programını tekrar ederler.
a) İSMAYS’den başarısız olan veya Arapça hazırlık birimi programında CEFR B2 seviyesini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda Arapça hazırlık birimi programında en son başarıyla tamamladıkları seviyenin bir üst seviyesindeki sınıflara yerleştirilirler. Seviyelerine uygun sınıfların açılamaması durumunda ise alt seviye sınıflarına yerleştirilebilirler.
b) Arapça hazırlık birimi programını tekrar eden öğrencilerin, güz dönemi ve bahar dönemi sonunda uygulanan İSMAYS’lere girebilmek için sınavların uygulandığı akademik yılda en az CEFR B1 düzeyini başarıyla tamamlaması ve devam şartlarını yerine getirmesi gerekir.
c) Zorunlu Arapça hazırlık birimi programından başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki akademik yıldaki eğitim durumlarıyla ilgili tüm hususlarda Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliği esas alınır.

Disiplin Kuralları
MADDE 16 -
(1) Disiplin ile ilgili konularda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 17 –
(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı