FSMVÜ Yükseltilme ve Atama Yönergesi
 

 T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik standartlarının yükseltilmesi, akademik yükselişe yoğunluk kazandırılması, akademik faaliyetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde arttırılması ve bu faaliyetlerin bilim ve sanat alanlarında rekabet ortamında yarışabilecek özgün niteliklere sahip olması, toplumun ve insanlığın hizmetine yönelmesi, bilim ve sanat yayınlarının nitelik ve nicelik olarak özgün bir şekilde geliştirilerek üniversitenin eğitim ve öğretim hizmetine katkıda bulunması, eğitimin çağdaş standartlarda uygulanmasının sağlanmasıdır. Ayrıca, bu Yönerge akademik kadrolara başvuracak adayların kendilerini hazırlamalarını, durumlarını değerlendirmelerini sağlamak ve başvuran adaylar hakkında rapor hazırlayacak jüri üyelerinin daha sağlıklı karar vermelerine ve değerlendirmelerinde nesnellik sağlamalarına yardımcı olmak amacını da taşır.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma ile yardımcı doçentlik yenilemelerinde uygulanacak esasları düzenler.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ve 28/1/1982 tarihli ve 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Aday: Yardımcı doçent, doçent veya profesörlüğe atanmak talebiyle Üniversiteye başvuran

kişiyi,

b) Alan: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının doçentlik sınavı için belirlediği temel alanları,

c) Atama: Hizmet sözleşmesinin karşılıklı olarak imzalanması suretiyle öğretim üyesi

kadrolarına ilk defa, yeniden veya naklen yapılacak göreve alınma işlemini,

ç) Başlıca Eser: Adayın ilk yazar ya da sorumlu yazar olduğu eserler ile yönetmiş olduğu bir

lisansüstü tezden veya yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir çalışmadan üretilmemiş, adayın

mesleki birikiminin ürünü olan özgün yayınları veya eserleri,

d) Başlıca (Sorumlu) Yazar: Sorumlu bir yayında iletişimin kurulması için ismi üzerinde

niteleme yapılan yazarı ve iletişim yazarı belli olmayan çalışmalarda birinci ismi; yayınlanmamış ancak kurallara göre tamamlanarak kabul edilmiş bir projenin yürütücüsünü;

çok uluslu projelerde ülke bazındaki yürütücüleri,

e) Birim: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin fakülte/ yüksekokul/ enstitülerini,

f) Birim Yöneticisi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde yer alan fakültelerde Dekanı, yüksekokul ve enstitülerde Müdürü,

g) Birim Yönetim Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde yer alan fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,

h) Çalıştay: Uzmanlık gerektiren konularda, seçici kurulu olan ve çalışmaların sunulduğu sınırlı sayıda katılımcıyla toplanan bilimsel etkinliği,

ı) Derleme Eser: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla ansiklopedileri,

antolojileri, veri tabanlarını, sözlükleri, almanakları, rehberleri, seçme resim ve müzik

albümleri gibi muhtevası seçme ve düzenlemeleri,

i) Hakemli Dergi: Editörü ve değişik üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki kez yayımlanan düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılan, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergiyi,

j) Kadro: İlgili fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin teklifi üzerine, Rektörlük tarafından ilan edilen yardımcı doçent, doçent veya profesörlük kadrosunu,

k) Kitap: Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, saygınlığı olan yayınevlerince basılmış

bilimsel/sanatsal ve ISBN numarası olan kitapları (kongre kitabı içerisindeki çalışmalar kitap

bölümü olarak değerlendirilmez),

l) Kitap Editörlüğü: ISBN numarası almış, yurtiçi ve/veya yurtdışında tanınan yayınevlerinin

bastığı kitapları içinde yer alan makaleleri seçen, akademik açıdan inceleyen, öneri ve

yorumlarıyla yazarları yönlendiren, hakemler ve/veya yayınevinin ilgili editörü ile birlikte

çalışan, kitabın içeriğini belirleyen kişiyi,

m) KPDS: Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

o) Ön Değerlendirme Komisyonu: Akademik kadrolara müracaat eden adayların dosyalarını şekil yönünden inceleyen ve Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon,

ö) Özgün Olma (Orijinallik): Eser sahibinin o eseri başka bir eserden kopya edip etmediği ve

esere kendisine (eser sahibine) has özellikleri verip vermediğini,

p) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

r) Rektörlük: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünü,

s) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

ş) Ulusal Bildiriler: Hakemli ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş,

tartışılmış ve bildiriler kitabını veya anı kitabı içinde yayınlanmış tam metinli ulusal

bildirileri ve özetleri,

t) Ulusal Hakemli Dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün makaleleri yayımlayan, yılda ez az iki kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergileri,

u) Uluslararası Bildiriler: Hakemli uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden

geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında yayımlanmış tam metinli uluslararası bildirileri,

kitapçık veya CDROM içinde yayımlanmış özetleri,

ü) Uluslararası Hakemli Dergi: Uluslararası indekslere giren dergileri,

v) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

y) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

z) Üniversite Yönetim Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

z1) Yenileme (Yeniden Atama): Öğretim elemanlarının görev süreleri sonunda aynı kadroya

yeniden atanmaları işlemini,

z2) Yönetmelik: 28/1/1982 tarihli ve 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve değişikliklerini,

ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Doçentliğe atama ile profesörlüğe yükseltilme ve atamalarda ilan edilen

kadroya başvurabilmek için ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile öngörülen şartlar dışında;

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan asgari kriterleri,

b) Senato tarafından kabul edilen bu Yönergede belirtilen ilave kriterleri

sağlamak zorunludur.

(2) Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilme, atama ve yenilemelerde, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile öngörülen şartlar dışında; Senato tarafından kabul edilen bu Yönergede belirtilen kriterleri sağlamak zorunludur.

 

Uygulanacak puanlama ve değerlendirme esasları

MADDE 6 – (1) Akademik kadroya başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere

göre yapılır:

a) Değerlendirmeye alınacak alanlarda, eğitim, öğretim ve idari faaliyet türleri ve bunlara ilişkin puanlar bu Yönergede düzenlenmiştir.

b) Bu Yönergede düzenlenen puanlama sistemi, adayın faaliyetlerinin nicel yönden ön değerlendirmesini öngörür.

c) Akademik faaliyetler ve çalışmalar belgelendirilmeli ve kopyaları 1 adet CD ile başvuru dosyasında yer almalıdır.

d) Belirlenen kriterler, sadece bir ön şart olarak dikkate alınıp alanlarındaki değerlendirme jüri

üyelerince yapılmalıdır.

e) Yazar sayısının birden fazla olduğu makale yazarlığı, kitap yazarlığı, kitap bölüm yazarlığı veya kitap/kitap bölümü çevirisi, ödül ve patent gibi ortak bilimsel çalışmalarda veya atıf alan yayınlarda hak edilen puan yazarlar arasında eşit bölüştürülür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Doçent Kadrosu İle İlgili Hükümler

 

Yardımcı doçent kadrosuna başvurma koşulları

MADDE 7 – (1) Yardımcı doçent kadrosuna ilk atama için başvuru koşulları aşağıda

belirtilmiştir.

a) Yardımcı doçentliğe başvurabilmek için adayın doktora yapmış, tıpta uzmanlık unvanını almış veya sanat dallarından birinde yeterlilik kazanmış olması şarttır.

b) Adayın, KPDS veya ÜDS’den en az 60 puan almış olması veya eşdeğerliği kabul edilen

TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlarda eşdeğeri puan almış olması şartı aranır. Tamamen yabancı dilde eğitim yapan birimlerde ise aday KPDS veya ÜDS’den 80 veya eşdeğer yabancı dil puanını almalıdır.

c) Yardımcı doçentliğe ilk başvuru ve atamalarda adayın ekteki Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun puanlama esaslarına göre,

1) Sosyal Bilimler (Edebiyat, İslâmi İlimler ve Hukuk), Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında adayın doktora unvanını aldıktan sonra hakemli dergide en az bir makale yayınlamış olması;

3) Sosyal Bilimler (Edebiyat, İslâmi İlimler ve Hukuk), Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında adayın EK-1’deki A 1-21, C 1-6 ve D 1-4 maddeleri kapsamına giren yayınlardan (doktora sonrasında) en az 50 puan alması koşuluyla EK-1’deki tüm faaliyetlerden 60 puanı tamamlamış olması gerekir.

(4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının yardımcı doçentliğe yükseltilmelerinde, yardımcı doçentliğe yükseltilmede aranan ilan şartı dışında kalan usul ve esaslar uygulanır. Kendi anadilleri dışındaki Üniversitelerarası Kurulun belirlediği yabancı dillerden birinden yabancı dil sınavına alınır. Görevlendirilmelerinde ise yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli çalıştırılmasına dair usul ve esaslar uygulanır.

 

Yardımcı doçent kadrosuna başvuru

MADDE 8 – (1) Aday, ekteki Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun

düzenine uygun olarak başvuru belgelerini ve eserlerini hazırlar. Adayın özgeçmişi ve puan alacağı tüm çalışmaların belgeleri başvuru dosyasında yer alır. Aday, yayına kabul edildiği belgelenmiş olan çalışmalarından en fazla bir tanesini kullanabilir.

(2) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunda ve Madde 6’da verilen puanlama esaslarına göre değerlendirme formunu doldurur, toplam puanını belirleyerek formu imzalar ve başvuru dosyasına koyar.

(4) Aday, müracaat dilekçesinde sınava girmek istediği yabancı dili (İngilizce, Arapça) belirtir.

(5) Dosyalar dört kopya halinde bir dilekçe ekinde kadro ilanının yapıldığı birim amirliğine

teslim edilir.

(6) Müracaat eden adayların dosyaları şekil ve puanlama yönünden “Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenir ve jüri kurulması için tavsiye kararında bulunulur.

 

Yardımcı doçentlik değerlendirme jürisi

MADDE 9 – (1) Birim Yöneticisi,

a) Ön incelemeden geçen adaylar için Birim Yönetim Kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir yabancı dil değerlendirme jürisi seçilir. Jüri, sınava giren adayın kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavında başarısını değerlendirir.

b) Yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar için Birim Yöneticisi tarafından biri o anabilim dalından, diğeri bir başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu alan ile ilgili üç profesör veya doçentten oluşan bir Değerlendirme Jürisi kurulur. Yurt içinde ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan T.C. ve yabancı uyruklu profesörler bu jüride görevlendirilebilir.

 

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Jüri üyeleri kişisel Değerlendirme Raporu hazırlar.

(2) Koşulları sağlayan adayın çalışmaları ve mesleki birikimi Madde 6’da verilen puanlama

esaslarına göre ayrı ayrı incelenir.

(3) Değerlendirme raporunda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri açıkça belirtilir.

Aday sayısı birden fazla ise önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü açıkça belirtilir. Kadro sayısı ve aday sayısı dikkate alınmaksızın; olumsuz değerlendirme söz konusu ise aday için olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(5) Rapor, bir ay içinde ilgili akademik birime teslim edilir.

(6) Birim Yöneticisi, yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk Birim Yönetim Kurulu

toplantısına konuyu götürür; kurul üyelerinden adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde Birim Yönetim Kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Birim Yöneticisi kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte Rektöre sunar.

 

Yardımcı doçent kadrosuna atanma

MADDE 11 – (1) Rektör, atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri

yürütür.

 

 

Yardımcı doçent kadrosuna yeniden atanma

MADDE 12 – (1) Yardımcı doçent kadrosuna ikinci ve daha sonraki atamalar için başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yardımcı doçentler, bölüm başkanının görüşüne dayanan, gerekçeli madde 12.b. fıkrasına göre hazırlanmış Birim Yöneticisinin önerisi ile her seferinde üçer yıllık süreler için Rektör tarafından atanabilir. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.

b) Üç yılda bir yapılan ikinci ve sonraki kadro yenilemelerinde ekteki Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun puanlama esaslarına göre,

1) Adayın yardımcı doçentlik kadrosuna son atama tarihinden sonra hakemli dergide en az bir makale yayımlamış olması gerekir (Bu makalenin yüksek lisans veya doktora tezlerinden üretilmemiş olması zorunludur).

2) Adayın yardımcı doçentlik kadrosuna son atama tarihinden sonra seminer, sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel etkinlikte en az bir faaliyet yapmış olması gerekir.

(3) Madde 12’de istenilen koşullar, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte yardımcı doçentlik kadrosunda bulunanların ilk yenilemelerinde istenmez, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ikinci ve sonraki yenilemelerinde istenir.

(4) Yardımcı doçentlik kadro yenilemelerinde öngörülen kriterleri taşımayan ve belirlenen asgari puanların altında kalan başvurular ile ilgili karar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doçent Kadrosu İle İlgili Hükümler

 

Doçent kadrosuna başvurma koşulları

MADDE 13 – (1) Doçentlik kadrosuna atanabilmek için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulca açılacak doçentlik sınavında başarı göstererek doçentlik unvanını almış bulunmak veya 2880 sayılı Kanunla değişik 27 nci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak yanında aşağıdaki kriterleri sağlamak gereklidir.

a) Doçent unvanının kazanılmış olması gerekir.

b) Adayın öğretim görevlisi veya yardımcı doçent unvanını aldıktan sonra ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide, doktora tezlerinden üretilmemek koşuluyla yabancı dilde en az bir makale yayımlamış olması gerekir (Yabancı dilde bir kitap veya kitap bölümü yazan adaylarda ayrıca bu şart aranmaz).

c) Sosyal Bilimler (Edebiyat, İslami İlimler ve Hukuk), Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında adayın EK-1’deki A 1-21, C 1-6 ve D 1-4 maddeleri kapsamına giren yayınlardan en az 125 puan alması koşuluyla EK-1’deki tüm faaliyetlerden 200 puanı tamamlamış olması gerekir.

d) Yayına kabul edildiği belgelenmiş çalışmalardan yalnızca biri kullanılabilir.

(2) Tamamen yabancı dilde eğitim yapan birimlerdeki kadroya başvuran adayın, KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan almış olması veya eşdeğerliği kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlarda eşdeğeri puan almış olması şartı aranır.

 

Doçent kadrosuna başvuru

MADDE 14 – (1) Aday, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğine göre öngörülen hususların yanı sıra, alanı ile ilgili çalışmaları ve akademik faaliyetleri ile ilgili belgeleri ekleyerek başvurusunu bir dilekçe ile yapar.

(2) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun düzenine uygun olarak yayınlarını ve diğer çalışmalarını düzenler. Yayın listesini hazırlarken doktora sonrası çalışmaları belirtir.

(3) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunda ve Madde 6’da

belirtilen puanlama esaslarına göre değerlendirme formunu doldurur, toplam puanını belirleyerek formu imzalar ve başvuru dosyasına koyar.

(4) Yönettiği lisansüstü tezlerin, projelerin ve benzeri çalışmaların kapak, imzalı iç kapak ve

özetlerinin fotokopisini ekler.

(5) Aday, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılarda sunduğu tam metni veya özetleri

yayımlanmış tebliğlerin fotokopilerini, tebliğ sunumuna ait toplantı programını ve varsa toplantı katılım belgesinin fotokopilerini ekler.

(6) Dosyalar dört kopya halinde bir dilekçe ekinde Rektörlüğe teslim edilir.

 

Doçentlik değerlendirme jürisi

MADDE 15 – (1) Müracaat eden adayların dosyaları şekil ve puanlama yönünden “Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenir ve jüri kurulması için tavsiye kararında bulunulur.

(2) Rektör, ilan edilen doçentlik kadrosuna başvuran adayların durumlarının incelenmesi için on beş gün içinde varsa biri ilgili Birim Yöneticisi olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanından, yoksa en yakın bilim alanından en az biri Üniversite dışından olmak kaydıyla üç profesör belirler. Aday veya adayların özgeçmişlerini, başvuru alanında çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını ulaştırarak, kişisel raporlarını bir ay içinde göndermelerini ister. Yurt içinde ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan T.C. ve yabancı uyruklu profesörler de görevlendirilebilir.

 

Doçentlik başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Doçentlik Değerlendirme Jürisi, adaylar hakkında madde 6’daki esasları

dikkate alarak ayrı ayrı tercih ve görüşlerini Rektöre bildirir.

 

Doçent kadrosuna atanma

MADDE 17 – (1) Rektör, Değerlendirme Jürisinin görüşlerine dayanarak Üniversite Yönetim

Kurulunun gerekçeli görüşünü de aldıktan sonra atama kararını verir.

(2) Doçentlik sınavında başarılı olarak doçentlik unvanını alan yabancı uyruklu öğretim

elemanlarının sözleşme ile doçent olarak görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır, ancak ilan şartı aranmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Profesör Kadrosu İle İlgili Hükümler

 

Profesör kadrosuna başvurma koşulları

MADDE 18 – (1) Profesörlük kadrosuna başvuru için adayın,

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra profesörlük kadrosu ile ilgili alanında en az beş yıl

çalışmış olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 27 ve 28 inci maddesi gereğince, yabancı ülkelerde aldıkları doçentlik ve profesörlük unvanının Üniversitelerarası Kurul kararıyla Türkiye’de geçerli sayılmış olması gerekir.

(2) Profesörlük kadrosuna başvuru için adayın ayrıca,

a) Sosyal Bilimler (Edebiyat, İslami İlimler, Hukuk), Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında adayın doçent unvanı kazandıktan sonra, akademik kriterlere uygun şekilde hazırlanmış tek yazarlı ve yayımlanmış bilimsel bir çalışmayı başlıca araştırma eseri olarak göstermesi gerekir.

b) Sosyal Bilimler (Edebiyat, İslami İlimler, Hukuk), Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında adayın doçent unvanı kazandıktan sonra, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide, yabancı dilde en az bir makale yayımlamış olması gerekir (Yabancı dilde bir kitap veya kitap bölümü yazmış olan adaylarda ayrıca bu şart aranmaz).

c) Sosyal Bilimler (Edebiyat, İslami İlimler, Hukuk), Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında adayın başlıca araştırma eseri dışında “Doçent unvanını aldıktan sonra geçen sürede SCI-Expanded, SSCI, AHCI veya alan indeksli kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ve adayın birinci isim ya da sorumlu araştırmacı olduğu” 2 (iki) adet özgün makalesinin bulunması gerekir.

e) Sosyal Bilimler (Edebiyat, İslami İlimler, Hukuk), Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında adayın MADDE-1’deki A 1-21, C 1-6 ve D 1-4 maddeleri kapsamına giren yayınlardan (doçentlik sonrasında) en az 150 puan alması şartıyla MADDE-1’deki tüm faaliyetlerden 400 puanı tamamlamış olması gerekir.

g) En az iki yüksek lisans veya doktora tezi yönetilmiş olması gereklidir. Ancak Profesörlüğe yükseltilme ve atanma için gerekli olan “en az iki yüksek lisans veya doktora tezi yönetilmiş olması” şartı, son beş yıl içinde ilgili kurumda doktora, yüksek lisans yapılmadığının ya da yeterli sayıda öğrenci olmadığının belgelenmesi halinde aranmayacaktır.

(3) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının profesörlüğe yükseltilmeleri için aranan ilgili şartları sağlamaları kaydıyla Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

(4) Tamamen yabancı dilde eğitim yapan birimlerdeki kadroya başvuran adayın, KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan almış olması veya eşdeğerliği kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlarda eşdeğeri puan almış olması şartı aranır.

 

Profesör kadrosuna başvuru

MADDE 19 – (1) Aday, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğine göre öngörülen hususların yanı sıra, alanı ile ilgili çalışmaları ve akademik faaliyetleri ile ilgili belgeleri ekleyerek başvurusunu bir dilekçe ile yapar.

(2) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunun düzenine uygun olarak yayınlarını ve diğer çalışmalarını düzenler. Yayın listesini hazırlarken doçentlik sonrası çalışmaları diğerlerinden ayırır. Kendisinin yönettiği lisansüstü tezlerinden üretilmiş alanı ile ilgili çalışmaları ve akademik faaliyetleri belirtir. Aday, yayına kabul edildiği belgelenmiş çalışmalarından yalnızca birini kullanabilir.

(3) Aday, Akademik Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formunda ve Madde 6’da

belirtilen puanlama esaslarına göre değerlendirme formunu doldurur, toplam puanını belirleyerek formu imzalar ve başvuru dosyasına koyar.

 (4) Yönettiği lisansüstü tezlerin, projelerin ve benzeri çalışmaların kapak, imzalı iç kapak ve

özetlerinin fotokopisini ekler.

(5) Aday, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılarda sunduğu tam metni veya özetleri

yayımlanmış tebliğlerin yayımlanmış şeklinin fotokopilerini, tebliğ sunumuna ait toplantı programını ve varsa toplantı katılım belgesinin fotokopilerini ekler.

(6) Dosyalar, altı kopya halinde bir dilekçe ekinde Rektörlüğe teslim edilir.

 

 

 

Ön değerlendirme

MADDE 20 – (1) Adayların başvuru dosyaları, nicelikleri açısından Ek’te verilen Akademik

Değerlendirme ve Yükseltilme Puanlama Formuna göre adayın kadro için başvurduğu Birimin Birim Yöneticisi veya görevlendirdiği bir profesör tarafından şekil ve usul yönünden bir ön değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Bir hafta içinde adaylar hakkında bir ön değerlendirme raporu başvuru dosyası ile birlikte

Rektörlüğe arz edilir.

 

Profesörlük değerlendirme jürisi

MADDE 21 – (1) İlan edilen profesörlük kadrosuna başvuran adayların başvurularını

değerlendirmek üzere görev verilecek en az beş profesör ilgili alanda kendilerini akademik olarak kanıtlamış, üniversitelerde ve yüksek teknoloji enstitülerinde görev yapan öğretim üyelerini içine alan bir listeden Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ile seçilir. Değerlendirme Jürisi üyelerinden en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde görevli olmalıdır.

(2) Yurt içinde ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim

kurumlarında görev yapmakta olan T.C. ve yabancı uyruklu profesörler Değerlendirme Jürisinde görevlendirilebilir.

(3) Öğretim üyeleri isim listesi her alan için Rektörlük tarafından hazırlanır ve iki yılda bir

güncelleştirilir. Yükseltilme ve atama jürilerinde görev alacak öğretim üyelerinin söz konusu akademik yükseltilme için Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri sağlamış olmaları veya ulusal-uluslararası düzeydeki çalışmalarıyla alanlarında öne çıkmış olmaları gerekir.

 

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Değerlendirme Jürisi üyesi profesörler belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere madde 6’daki esasları da dikkate alarak birer rapor hazırlar ve kadroya atanmak için başvuran birden fazla aday varsa tercihlerini bildirir.

 

Profesör kadrosuna atanma

MADDE 23 – (1) Her adayın atama kararı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilir. Atama işlemleri Rektör tarafından yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Değerlendirme raporlarının hazırlanması

MADDE 25 – (1) Değerlendirme Jürisine seçilen öğretim üyeleri kişisel değerlendirme

raporlarını puanlama esaslarını dikkate alarak hazırlar.

(2) Rapor içeriğinin ana hatları aşağıdadır.

a) Raporda adayın, aday olma koşullarını yerine getirip getirmediği açıkça belirtilir.

b) Koşulları sağlayan adayın her bir çalışması incelenerek;

1- Çalışmasının bilime, sanata, teknoloji ve diğer uygulamalara katkısı,

2- Özgün eser olma niteliği,

3- Atıflar ve benzeri geri bildirimlerle belirlenen diğer araştırmacılara yönelik katkıları

ortaya konulur.

c) Adayın eğitim-öğretime katkısı lisans ve lisansüstü düzeylerde ayrı ayrı irdelenir ve yürüttüğü lisansüstü tezlerden üretilmiş yayınları, geliştirdiği ders ve programlar belirtilir.

d) Adayın mesleki birikimi;

1- Uluslararası mesleki üyelikleri,

2- Uluslararası dergilerdeki hakemlik, yarışma jüri üyeliği ve benzeri faaliyetleri,

3- Uluslararası etkinlikleri ve yurtdışındaki çalışmaları,

4- Aldığı ödüller,

5- Sanayi ile ilgili çalışmaları, patent ve benzeri birikimleri,

6- Diğer faaliyetleri

açısından irdelenir.

e) Değerlendirme raporunda adayın atanmaya değer görülüp görülmediği gerekçeleri ile açıkça belirtilir.

f) Kadro için birden fazla aday olması halinde, adaylar arasında tercih sıralaması yapılır ve

gerekçe yazılır.

g) Kadro sayısı ve aday sayısı dikkate alınmaksızın, olumsuz değerlendirme söz konusu ise aday için olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(3) Değerlendirme raporunda puanlama yapılırken aşağıdaki usul ve esaslara uyulur.

a) Değerlendirme Jürisi üyeleri, aday tarafından doldurulan başvuru formunda yer alan

faaliyetleri değerlendiren raporunu imzalayarak iki nüsha halinde Rektörlüğe ulaştırır.

 

Yönerge eklerinin niteliği

MADDE 26 – (1) Bu Yönergenin ekinde yer alan Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınak Faaliyetler ve Puanlama Tablosu (Ek – 1) ile Puanlama Formu (Ek – 2) bu Yönergenin bir parçası niteliğindedir.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi, Senato tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

EK - 1

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK FAALİYETLER VE PUANLAMA TABLOSU

A

YAYIN VE ETKİNLİKLER

PUAN

1.

Kitap Yazarlığı

 

a.

Kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yurtdışında bilimsel yayınlar da yapan bir yayınevinde yayımlanmış bilimsel kitap yazarlığı)

70

b.

Kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yurtiçinde bilimsel yayınlar da yapan bir yayınevinde yayımlanmış bilimsel kitap yazarlığı)

50

c.

Kitap içinde bölüm yazarlığı (ISBN numarası olan, yurtdışında bilimsel yayınlar da yapan bir yayınevinde yayımlanmış bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı)

35

d.

Kitap içinde bölüm yazarlığı (ISBN numarası olan, yurtiçinde bilimsel yayınlar da yapan bir yayınevinde yayımlanmış bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı)

25

2.

Makale Yazarlığı

 

a.

Citation Index kapsamındaki makaleler

 

1)

SCI (Science Citatiion Index), SSCI (Socical Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Ctitation Index) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış özgün araştırma, makale, sanat eseri ve tasarımları hakkında eleştirel/tanıtıcı yayın

35

2)

SCI (Science Citatiion Index), SSCI (Socical Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Ctitation Index) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış editöre mektup, teknik not, kitap kritiği ve benzeri yayınlar

15

3)

SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış özgün araştırma, makale, sanat eseri ve tasarımları hakkında eleştirel/tanıtıcı yayın

30

4)

SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış editöre mektup, teknik not, kitap kritiği ve benzeri yayınlar

10

b.

Alan indeksli makaleler

 

1)

TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma, makale, sanat eseri ve tasarımları hakkında eleştirel/tanıtıcı yayın

25

2)

TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, teknik not, kitap kritiği ve benzeri yayınlar

10

3)

TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan dergiler haricinde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma, makale, sanat eseri ve tasarımları hakkında eleştirel/tanıtıcı yayın

10

3)

TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan dergiler haricinde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış editöre mektup, teknik not, kitap kritiği ve benzeri yayınlar

5

4)

SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar (özgün araştırma, makale, sanat eseri ve tasarımları hakkında eleştirel/tanıtıcı yayın)

20

5)

Alan indekslerince taranan hakemli dergilerdeki ve Türkiye’de hakemli dergilerdeki yabancı dilde yayınlar (özgün araştırma, makale, sanat eseri ve tasarımları hakkında eleştirel/tanıtıcı yayın)

25

c.

Diğer yayınlar

 

1)

Yurt dışında veya Türkiye’de hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar (özgün araştırma, makale, sanat eseri ve tasarımları hakkında eleştirel/tanıtıcı yayın)

5

2)

Uluslararası bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı

15

3)

Ulusal bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı

10

4)

Uluslararası sanat ve tasarım dergilerinde yayımlanan sanat eseri ve tasarımlar hakkında eleştirel/tanıtıcı yayınlar

8

5)

Ulusal sanat ve tasarım dergilerinde yayımlanan sanat eseri ve tasarımlar hakkında eleştirel/tanıtıcı yayınlar

6

6)

Kitap ve karar tahlilleri

5

7)

Yurt içi hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar

5

3.

Bildiriler

 

a)

Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen uluslararası hakemli bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve tam metni yayımlanan bildiri

15

b)

Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen uluslararası hakemli bilimsel toplantılarda özeti yayımlanan bildiri

4

c)

Yurt içinde ve dışında düzenlenen uluslararası hakemli bilimsel toplantılarda yayımlanan poster

7

d)

Ulusal hakemli bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve tam metni yayımlanan bildiri

8

 

Ulusal hakemli bilimsel toplantılarda özeti yayımlanan bildiri

2

e)

Ulusal hakemli bilimsel toplantılarda yayımlanan poster

4

4.

Editörlük ve yayın kurulu üyeliği

 

a)

Uluslararası kitaplarda editörlük (ISBN numarası olan, yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap için editörlük)

40

b)

Ulusal kitaplarda editörlük (ISBN numarası olan, yurtiçinde yayımlanmış bilimsel kitap için editörlük)

30

c)

SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük

40

d)

SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği

25

e)

SCI Expanded kapsamındaki dergilerde editörlük

30

f)

SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği

15

g)

TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda editörlük

15

h)

TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda yayın kurulu üyeliği (belgelenmelidir)

10

ı)

SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde editörlük

15

i)

SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde yayın kurulu üyeliği

10

5.

Hakemlik ve jüri üyeliği

 

a)

SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik (Belgelenmelidir, her bir dergi için en fazla 5 (beş) hakemlik puanlamada dikkate alınır)

3

b)

SCI Expanded kapsamındaki dergilerde hakemlik (Belgelenmelidir, her bir dergi için en fazla 5 (beş) hakemlik puanlamada dikkate alınır)

2

c)

TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda hakemlik (belgelenmelidir, her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır)

1

d)

SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde hakemlik (belgelenmelidir, her bir dergi için en fazla 5 (beş) hakemlik puanlamada dikkate alınır)

1

e)

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım ve sanat eserleri yarışmasında jüri üyeliği

10

6.

Çeviriler

10

a)

Kitap çevirisi (ISBN numarası olan, yayımlanmış, bilimsel kitap veya nadir eser orijinal metin çevirisi, açıklamalı ve yorumlu)

30

b)

Kitap çevirisi (yorumsuz)

20

c)

Kitap içinde bölüm çevirisi (her bir bölüm için)

5

d)

Makale çevirisi

5

 

B

BİLİMSEL ÖDÜLLER

PUAN

1.

Uluslararası bilimsel kuruluşlarca verilen bilim ve hizmet ödülü

50

2.

Uluslararası kongrelerde en iyi bildiri ödülü

10

3.

Ulusal bilim ödülleri (TÜBİTAK, TÜBA, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumlar tarafından bilimsel çalışmalar karşılığında verilen bilim ödülleri (Yayın teşvik ödülleri hariç)

40

 

C

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

PUAN

1.

Yurt dışı kaynaklı, uluslararası katılımlı bilimsel proje yürütme (Hangi kurum tarafından desteklendiği belgelenmelidir)

25

2.

Yurt dışı kaynaklı, uluslararası katılımlı bilimsel proje müellifi olma (Hangi kurum tarafından desteklendiği belgelenmelidir)

15

3.

Yurt dışı kaynaklı, uluslararası katılımlı projede görev alma

5

4.

TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, DPT vb. destekli proje yürütme

20

5.

TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, DPT vb. destekli proje müellifi olma

10

6.

FSMVÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği ve diğer kuruluşlarca desteklenen bilimsel projeleri yürütme (Yüksek lisans ve doktora tez projeleri ile bilimsel yayın yapan araştırmacılara destek projeleri, uluslararası yayınlara yönelik destek projeleri, yayın ödül projeleri, güdümlü projeler ve acil ihtiyaç projeleri hariç)

15

7.

FSMVÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği ve diğer kuruluşlarca desteklenen bilimsel proje müellifi olma

10

8.

Yurt içi kaynaklı projede görev alma (FSMVÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, DPT vb. destekli)

5

 

D

BİLİMSEL ATIFLAR

(Yazarın kendi yayınlarında, kendi çalışmalarına yaptığı atıflar dikkate alınmaz.

PUAN

1.

Yurt dışında yayınlanan bilimsel kitap, monografi, yüksek lisans ve doktora tezlerinde yapılan atıf

10

2.

SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf

10

3.

SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki yurt dışı hakemli dergilerde, yurt içinde yabancı dilde yayınlanmış kitap, monografi ve hakemli dergi makalelerinde yapılan atıf

8

4.

Yurt içinde yayınlanan kitap, monografi, yüksek lisans ve doktora tezleri ile yurt içi hakemli dergilerde yapılan atıf

5

 

E

PATENTLER

PUAN

1.

Yurt dışı ve yurt içinde alınan patentler

50

 

F

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

(Dekanlıkça, Yüksekokul veya ilgili Enstitü Müdürlüklerince belgelenmelidir)

PUAN

1.

Haftalık zorunlu ders yükünden fazla ders vermek (her yarıyılda tekrarlanmayan fazla ders için, başvuruda toplam 30 puanı aşamaz)

3

2.

Doktora ya da Sanatta Yeterlik Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış olmak koşuluyla, başvuruda toplam 60 puanı aşamaz)

15

3.

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış olmak koşuluyla, başvuruda toplam 35 puanı aşamaz)

7

 

G

DİĞER FAALİYETLER

PUAN

1.

Kişisel sergi, ödüllü özel tasarım faaliyetlerinde bulunmak

20

2.

Sergiye eser ile katılma

5

3.

Vaka takdimi, poster, konferans, panel ve çalıştayda aktif görev alma

5

4.

Kamu kuruluşlarında kurul üyeliği ve danışmanlık

5

 

 

 

EK – 2

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK FAALİYETLER VE PUANLAMA FORMU

Adayın Adı Soyadı:

Müracaat Edilen Bölüm:

Atanmak İstenilen Kadro:

YAYIN VE ETKİNLİKLER

Sıra No

Yayının Künyesi

Kategori

No

Puan

Adayın Aldığı Puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  TOPLAM  PUAN

 

 

          Tarih:                                                                                                              İmza:

HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı